Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. YAZARLARIN YETKÝSÝ
Bu sitede yayýnlanan ve sunulan saðlýkla ilgili ya da týbbi her türlü tavsiye ve bilgi; saðlýk profesyoneli olmayan özel kiþi ve kuruluþlar tarafýndan saðlandýðý açýkça belirtilen bölümlerin dýþýnda, sadece saðlýk konusunda eðitimli ve nitelikli profesyonellerce verilir.
2. TAMAMLAYICILIK
Bu sitede verilen bilgiler, site ziyaretçilerinin/hastalarýn hekimleriyle mevcut iliþkilerini ikame etmek üzere deðil, desteklemek üzere tasarlanmýþtýr.
3. GÝZLÝLÝK
Bu site, bir saðlýk sitesine giren ziyaretçilerin kendi kimlik bilgileri de dahil olmak üzere, tüm bilgi akýþýnda gizlilik ilkesine saygý gösterir. Site sahipleri, bu siteyi oluþturduklarý ve yayýnladýklarý ülkede uygulanan saðlýk bilgilerinin mahremiyeti ile ilgili mevzuatýn gereklerini fazlasýyla uygulamayý ve saygý göstermeyi taahhüt eder.
4. ATIFTA BULUNMA
Uygun olan yerlerde, bu site içeriðindeki bilgi, verinin kaynaðýna doðru açýk referanslar ile desteklenir ve mümkün olan yerde bu veriye özel HTML linkleri verilir. Klinik bilgiler içeren bir sayfanýn son güncelleme tarihi açýkça gösterilir (ör. sayfanýn sonuda)
5. DOÐRULANABÝLÝRLÝK
Özel bir muamelenin, ticari ürünün ya da hizmetin performansý/kazancý ile iliþkili iddialar, yukarýda 4. ilkede çerçevesi çizilen þekilde, uygun ve denk düþen kanýtlar tarafýndan desteklenir.
6. KAYNAÐIN ÞEFFAFLIÐI
Bu site yapýmcýlarý, daha ileri destek ve yenilenmiþ bilgi arayan ziyaretçiler için, mümkün olan en açýk þekilde bilgi saðlama ve iletiþim bilgilerini yayýnlama yönünde çaba gösterir. Webmaster, eriþim için e-mail adresini sitede açýkça belirtir.
7. SPONSORLUÐUN ÞEFFAFLIÐI
Finans, hizmet ve malzeme olarak bu siteye katkýda bulunan tüm ticari ya da ticari olmayan kuruluþlarýn tam kimlikleri de dahil olmak üzere, bu siteye verilen destek açýk bir þekilde belirtilir.
8. ÝÇERÝK VE REKLAM POLÝTÝKASINDA DÜRÜSTLÜK
Eðer reklam site için bir finans kaynaðý ise, bu durum açýkça beyan edilir. Site sahipleri tarafýndan benimsenen ilan kurallarýyla ilgili özet bir tanýmlama sitede yayýnlanýr. Ýlan ve diðer promosyon malzemeleri site ziyaretçilerine, site yapýmcýlarý tarafýndan oluþturulan içerik ile farklýlýk gösterecek ve kolaylýkla ayýrdedilecek bir kapsam ve þekilde sunulur.