Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languages

1. Autoritate
Orice informaþie medicalã oferitã sau gãzduitã de acest site va proveni numai de la personal specializat ºi calificat în domeniul medical cu excepþia situaþiei în care existã o declaratie clarã care aratã cã anumite informaþii provin de la o persoanã sau o organizaþie lipsitã de o calificare medicalã.
2. Complementaritate
Informaþia oferitã de acest site are drept scop sã completeze, nu sã înlocuiascã, relaþia care existã între un pacient/vizitator al siteului ºi medicul sãu.
3. Confidenþialitate
Confidenþialitatea datelor legate de pacienþii ºi vizitatorii Siteului medical, incluzând identitatea persoanelor, este respectatã de acest Site. Proprietarii siteului iau toate masurile necesare ºi se angajeazã sã respecte prevederile legale referitoare la confideþialitatea datelor cu caracter personal ºi medical în vigoare în þara sau statul în care se gãseºte siteul sau mirror site.
4. Referinþe
Informaþiile conþinute de acest site vor fi însoþite de referinþe clare cãtre datele sursã ºi, unde este posibil, de linkuri HTML directe cãtre datele respective. Data când o paginã clinicã a fost modificatã pentru ultima datã va fi afiºata în mod explicit (e. g. în partea de jos a paginii).
5. Justificare
Orice afirmaþie referitoare la beneficiile/performanþa unui anumit tratament, produs comercial sau serviciu va fi însoþitã de dovezi obiective corespunzãtoare în forma descrisã în cadrul Principiului 4.
6. Transparenþa autoritãþii
Designerii siteului vor cãuta sã ofere informaþii cãt mai clare cu privire la adresele de contact pentru vizitatorii care au nevoie de informaþii suplimentare. Webmaster va afiºa în mod explicit adresa lui/sa de email în cadrul siteului.
7. Transparenþa finanþãrii
Finanþarea de care beneficiazã acest Site va fi specificatã explicit identitatea organizaþiilor comerciale ºi non-comerciale care au contribuit cu fonduri, servicii sau cu sprijin material la acest site.
8. Onestitate în politica editorialã ºi de publicitate
În cazul în care publicitatea reprezintã o sursã de finanþare, aceasta va fi specificatã în mod explicit. De asemenea este necesar ca pe site sã fie disponibilã o scurtã descriere a politicii de publicitate adoptate de proprietarii siteului. Materialul publicitar ºi promoþional va fi prezentat vizitatorilor într-o manierã care sã faciliteze diferenþierea între acest material ºi conþinutul original al siteului creat de cãtre instituþia proprietarã.